Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

hier te downloaden of lees onderstaand.

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Jij-in-Beeld bedoeld.

Jij-in-Beeld • KvK Enschede 55475981 • BTW NL001652447B90

Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn programma’s en coaching.

In mijn programma’s en coaching deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Ik span mij in om zorgvuldig en naar beste kunnen mijn werk te verrichten, daarbij houd ik altijd het belang van de klant in het oog. Eventueel kan ik een andere partij inschakelen voor de uitvoering, ik blijf echter verantwoordelijk voor de uitvoering. Er is geen resultaatverplichting vanuit Jij-in-Beeld, wel een inspanningsverplichting. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor de eventuele resultaten.

De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de desbetreffende productpagina’s op de website.

Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer je:

je aanmeldt voor mijn diensten of producten, een gratis of betaalde online of offline challenge, training, event, cursus, programma, webinar of iets dergelijks via de website, via e-mail of schriftelijk aanbod aanvaardt

of

door Jij-in-Beeld gedaan aanbod gratis aanvaardt of een (digitaal) product aanschaft via https://jij-in-beeld.nu of https://gunjezelfjezelf.nl

Online producten

Programma’s die je via de website aanschaft, kunnen vóór de start van een online programma, zonder opgave van redenen worden geannuleerd (herroepingsrecht) door middel van het versturen van een e-mail naar ingrid@jij-in-beeld.nu

Een online programma is gestart op het moment dat de eerste les of module online staat en je de inloggegevens hiervoor hebt ontvangen.

Garantiebepaling

Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan ingrid@jij-in-beeld.nu.

Ik zal het bedrag zo spoedig mogelijk restitueren. Je zal dan verder niet meer aan het programma kunnen deelnemen en verwijderd worden uit de community groep(en). Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen.

Betaling

(Online) Programma’s kunnen slechts bij vooruit betaling worden voldaan, desgewenst in termijnen.Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald.

Kaarten die gekocht worden voor een live event op locatie kunnen niet geannuleerd worden. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

Klachten

Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Aansprakelijkheid

Ik span me naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van de werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop ik geen invloed kan uitoefenen. Ik verstrek geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.

De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen. Deze is ook steeds beperkt tot directe schade en gelimiteerd tot de uitkering van mijn aansprakelijksheidsverzekering. Tevens is het bedrag in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

Overmacht

Indien ik door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, ben ik gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Ik zal de deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten. In geval van opschorting zal ik alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor ik tijdelijk of blijvend niet in staat ben om aan verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik mijn verplichtingen jegens afnemer/deelnemer (verder) nakomt.

Intellectueel eigendom / gebruik materialen

Het trainingsmateriaal wat gebruikt wordt in (online) trainingen of programma’s, in werkboeken en dergelijke, heb ik zelf samengesteld en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Teksten in nieuwsbrieven, e-books en op de website mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Toegang tot betaald online programma

Na afloop van het online programma, blijven de lessen allemaal tegelijk voor je beschikbaar tot 1 jaar na aanvang. Het online programma wordt mogelijk verbeterd op de inhoud en uitstraling bij een vervolgronde. Aan eventuele ge-update versie mag je kosteloos meedoen.

Geheimhouding

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met jouw (bedrijfs)gegevens. Lees  hierover alles over in Privacyverklaring.

Facturatie

Jij-in-Beeld is de handelsnaam van Ingrid Elzinga. Facturatie geschiedt altijd vanuit die handelsnaam.

Overig

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Geschillen

Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging van de voorwaarden

Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Ten allen tijde zijn de huidig geldende algemene voorwaarden te bekijken op mijn website https://jij-in-beeld.nu

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over deze voorwaarden, dan kun je altijd contact opnemen met Ingrid Elzinga via ingrid@jij-in-beeld.nu.

 

error: Content is beschermd!!